Cluster 5 forsøg var foreløbige

Der er blevet spurgt ind til resultaterne af de forsøg som SSI lavede på virusmutationen cluster 5, der blev fundet i mink.

Serumforsøgene var foreløbige forsøg, der tydede på, at cluster 5 virus havde en nedsat følsomhed over for antistoffer fra mennesker efter naturlig infektion med det oprindelige SARS-CoV-2 (Wuhantypen). SSI og Dansk Veterinærkonsortium havde tidligere givet udtryk for, at der var risiko for mutationer i minkrelaterede virus, fremskyndet af tilpasningen til en ny vært og den store spredning i det nye reservoir.

Cluster 5 var bevis på, at den teoretiske bekymring for mutationer i mink-relaterede virus nu var mere konkret. Ud over hovedbekymringen (det store smittereservoir) stod vi altså med en ny bekymring i forhold til konkrete ændringer i virus spike protein.

SSI havde ikke data til at begrunde, at cluster 5 i sig selv ikke kunne hæmmes med vacciner. Men vi havde foreløbige data, der tydede på en let nedsat effekt af antistoffer opstået ved naturlig infektion. Vi var derfor bekymrede over, at yderligere mutationer i cluster 5 eller en anden mink-relateret virus ville få virus til at afvige betydeligt fra den oprindelige SARS-CoV-2 type.
Det er bl.a. derfor, at risikovurderingen fra SSI af 3. november 2020 konkluderer ”En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner”. Denne vurdering holder stadig stik.

Kritik fra andre forskere

Forskere ved Københavns Universitet har udtrykt kritik over for den måde, som SSI konkluderede på egne forsøg. SSI velkommer den faglige feedback.

SSI var ikke alene bekendt med de kommentarer, som forskere på Københavns Universitet havde til vores forsøg, men vi fandt dem også relevante i forhold til det videre videnskabelige arbejde.

Helt generelt er det videnskabeligt vanskeligt at vurdere vaccineeffektivitet ud fra laboratorieforsøg. I sidste ende skal der udføres kliniske forsøg på mennesker for at vurdere vacciners effekt over for infektion. Det er imidlertid både etisk uforsvarligt og praktisk umuligt at teste om personer vaccineret med de godkendte vacciner er beskyttet mod eksempelvis cluster 5 virus eller andre specifikke mutationer. Derfor er man henvist til at arbejde med laboratorie-forsøg, der korrelerer til immunbeskyttelse i det virkelige liv. Enhver af disse metoder kan videnskabeligt kritiseres, idet kun delaspekter af det samlede biologiske system undersøges.

Inden for influenzaområdet er det praksis at se på antistoffers neutraliserende evne over for virus vækst i cellekultur. Det er den metode som SSI (i lighed med andre) overførte på SARS-CoV-2. Der er brug for forskning, der standardiserer og udbygger dette område. Dette er imidlertid en proces der tager meget lang tid. I sagens natur er der ikke er tid til at afvente denne metodeudvikling og efterfølgende videnskabelig konsensus i en situation, hvor der er tungtvejende hensyn til fortsat epidemikontrol.

Cluster 5 var en mindre del af risikovurderingen

Faglig kritik er helt normalt i videnskaben, og bedømmelser fra kolleger i branchen er en hjørnesten i forskningen. Vi har sammen med andre forskere arbejdet videre med en videnskabelig publikation om cluster 5. Den er indsendt til bedømmelse af fagfæller.

SSI har hele tiden betonet, at det var foreløbige forsøg, der potentielt kunne betyde at vaccinerne blev mindre effektive, hvorfor der også skulle flere forsøg til for at kunne sige noget endeligt. Det ændrer notatet ikke ved.

Beslutningen om aflivning af mink var baseret på risikovurderingen af 3. november 2020, og denne er der ikke stillet spørgsmål ved.

Anerkendelse af alvor blandt eksperter

Der er blandt eksperter og forskere i dag fuldstændig enighed om, at mutationer i spike proteinet kan påvirke vaccineeffektiviteten, men hvor mange og hvilke ændringer, der har betydning for immunitet er et åbent forskningsspørgsmål. Ændringer i virus, herunder flugtmutationer og mutationer som sker ved tilpasning til en ny vært, er derfor relevante at studere. Cluster 5 er anerkendt som en ”variant of concern” (se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919536/pdf/main.pdf), og der er igangværende forskning i forhold til betydning af cluster 5 og andre ”variants of concern”. Der er stadig begrænset publiceret viden på området i form af fagfællebedømte studier. Det er et igangværende arbejde for forskerstanden.

Cluster 5 var ikke farlig i sig selv – men et vigtigt advarselstegn

En enkelt publikation i tidsskriftet Cell viser at cluster 5 pseudovirus (B.1.1.298) har en ikke signifikant nedsat følsomhed over for vaccinederiverede antistoffer (Pfizer og Moderna vaccinerne). Estimaterne er 1,4 og 1,3 i forhold til den oprindelige type. Dette tyder på, at mRNA vacciner er effektive over for cluster 5 (eller B.1.1.298). Man kan dog ikke konkludere entydigt fra dette arbejde (ej heller i forhold til yderligere mutationer i minkvirus), idet der fremhæves: The ability of B.1.1.298 […] to evade neutralizing humoral immunity from prior infection or vaccination has yet to be determined.

Se https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2821%2900298-1.

Kilde

Foto: IDM

 

Del på sociale medier