Hedensted Kommune har gennem det seneste år høstet gode resultater med en tværfaglig indsats, der har til formål at sikre udsatte grupper af borgere mod sundheds- og brandfarlige boliger. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse:

Siden januar 2018 har et boligsocialt team bestående af en teknisk sagsbehandler og en bostøttemedarbejder stået i spidsen for Hedensted Kommunes kamp mod sundheds- og brandfarlige boliger. De foreløbige resultater af indsatsen er så positive, at det er besluttet at videreføre det tværfaglige samarbejde.

Projektet har primært fokus på at forbedre boligstandarden i private udlejningsboliger. I de boliger, der besigtiges, gives der vejledning til brugen af boligen, samt vejledning til ejerne af boligen til evt. forbedringer, således at man undgår sundhedsmæssige risici.

Det betyder også, at kommunen, inden den eventuelt yder støtte til en borger, der søger om økonomisk hjælp til depositum eller indskud i private udlejningsboliger, besigtiger lejemålet for dels at sikre, at der ikke er sundheds- eller brandfarlige forhold, men også om boligen er etableret lovligt. Kommunen kan, hvis det vurderes nødvendigt, udstede et forbud mod genudlejning med øjeblikkelig virkning.

Ud over at sikre borgerne mod sundhedsfare er formålet også, at kommunen kan undgå en efterfølgende genhusning og ikke indirekte kommer til at støtte udlejning af boliger, der ikke er i orden. De sociale medarbejdere, der kommer i borgernes boliger, det være sig sundhedsplejersker, hjemmehjælpere og sygeplejersker, er blandt andet via oplæg og en pjece blevet orienteret om den tværfaglige indsats, samt hvilke forhold der kendetegner en sundhedsfarlig bolig. Resultatet er et godt tværfagligt samarbejde.

”Ved at mindske den dårlige boligmasse, bliver der færre boliger, som socialt udsatte personer kan flytte ind i og rundt imellem og dermed også færre afledte udgifter for kommunen. Derfor er jeg også glad for at kunne konstatere, at det er lykkedes at skabe en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, der betyder, at vi kan reducere de dårlige boliger og forbedre den eksisterende boligmasse,” siger Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik.

Hun peger på, at der på længere sigt kan være store fordele ved projektet, både økonomiske og i form af reduktion i personaleforbruget på de ofte meget ”tunge” sociale sager. Det er ofte personer uden for arbejdsmarkedet, tilflyttere, ressourcesvage børnefamilier, enlige mænd og personer med psykisk sygdom og misbrug, der bor i de dårlige boliger.

I Hedensted Kommune er der gennem de seneste år også gjort en effektiv indsats for helt at fjerne tomme eller saneringsmodne boliger. Indsatsen kan være både kompliceret og tidskrævende og indebærer dialog med ejerne, opkøb på tvangsauktion, nedrivning og planer for afhændelse af de tomme grunde. Sidste år brugte kommunen tre millioner kroner på formålet, og kort før jul nåede man igennem den foreløbige liste over boliger, som kommunen ønskede kondemneret. I 2019 lyder puljen inklusiv statstilskud på samlet set 3,7 millioner kroner.

 

Del på sociale medier