Vejledere vil i en sluse på kommunens fire genbrugsstationer øge borgernes opmærksomhed på at sortere genanvendelige materia-ler fra, så de ikke havner i ”Resten småt”. Det sker samtidig med at genbrugsstationerne får nye piktogramskilte.

Borgerne i Hedensted Kommune er generelt dygtige til at sortere deres affald. Det viser stikprøver fra kommunens fire genbrugsstatio-ner. De afslører dog samtidig, at der stadig er plads til forbedring, hvis man i de kommende år skal nå de nationale mål for genanvendelse.

Derfor kan borgerne på kommunens fire genbrugsstationer møde et vejlederkorps, der i en periode i forsommeren vil hjælpe dem med at sortere genanvendelige materialer fra, så de ikke havner i ”Resten småt”-containeren. Det sker samtidig med at genbrugsstationerne får nye skilte, der gør brug af de snart landsdækkende affaldspikto-grammer, der er udviklet i et samarbejde mellem KL, Dansk Affalds-forening og landets kommuner.

De fire genbrugsstationer i Hornsyld, Klakring, Kalhave (Uldum) og Remmerslund (Hedensted) vil få besøg af et vejledningskorps. Vejle-derne vil være til stede et par timer ad gangen og hjælpe med sorte-ringen ved ’resten småt’-containerne – og med at introducere de nye skilte.

”Tanken med projektet er gennem samarbejde og dialog med borger-ne at øge opmærksomheden på, hvad der kan genanvendes. I Heden-sted Kommune har vi stærkt fokus på genbrug og de store ge-vinster, som samfundet kan høste ved at tænke i cirkulær økonomi. Den nati-onale målsætning lyder, at vi i 2022 skal genanvende 50 pct. af papir, glas, pap, metal, plast, træ og madaffald, og det mål stiger til 65 pct. frem mod 2035. Det er baggrunden for, at vi har valgt at rette fokus mod ”Resten småt”-affaldet i den kommende tid – og for at vi har valgt at indføre piktogrammer på skiltningen. Fordelen med de nye piktogrammer er, at de bruges både på genbrugsstationer, affaldsbe-holdere og efterhånden på eksempelvis den emballage, vi skal sorte-re,” siger Lene Tingleff, form. Udvalget for Teknik.

Målet er, at man, når man i september tager nye stikprøver på de kommunale genbrugsstationer, finder mindre end 15 pct. fejlsorteret affald i containerne med ”Resten småt”.

For mere information:
Lene Tingleff, form. Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune, tlf.: 2023 5815

Morten Christensen, leder af Team Affald, Hedensted Kommune, tlf.: 79755656

Del på sociale medier