Værdighedspolitik skal sikre borgere både følelse og oplevelse af respekt, skriver Hedensted Kommune i en pressemeddelelse:

200 borgere har været med til at formulere en ny værdighedspolitik, der gælder for hele social- og omsorgsområdet i Hedensted Kommune.

Alle ældre og handicappede borgere, der kommer i kontakt med kommunens afdeling for Social Omsorg, skal føle og opleve, at de bliver behandlet med både værdighed og respekt. Det er det værdimæssige grundlag for en ny værdighedspolitik, som Udvalget for Social Omsorg har formuleret i et tæt samarbejde med 200 borgere, som deltog i tre borgermøder, Seniorråd, Handicapråd og Pårørenderåd på voksenhandicapområdet.

Værdighedspolitikken er bygget op om syv temaer, der udtrykker de værdier og hensigter, der skal være bærende for alle handlinger i Social Omsorg. Samtidig lægger den sig på linje med kerneopgaven i Social Omsorg, der handler om med rådgivning, støtte og omsorg at gøre den enkelte borger i stand til at kunne klare sig bedre og mere selv.

De syv temaer i den nye værdighedspolitik er: Livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng i indsatsen, værdig død, mad og ernæring, pårørende og bekæmpelse af ensomhed.

Merete Skovgaard-Jensen, der har været udvalgets tovholder i arbejdet med værdighedspolitikken, siger: ”Jeg glæder mig over, at vi har fået en god, ny værdighedspolitik, som dækker både senior- og voksenhandicap-området. Det har været en fornøjelse at deltage i det engagerede samarbejde, hvor rigtig mange bidrag nu er sammenfattet i en politik, som alle vi borgere, pårørende, medarbejdere og politikere, skal bruge som sigtepunkt”.

Også Lillian Andersen, formand for Seniorrådet, glæder sig over borgernes engagement: ”I Seniorrådet er vi meget glade for den opbakning og interesse, som borgerne har vist for værdighedspolitikken. Det er glædeligt med en værdighedspolitik, hvor borgernes stemmer er grundlaget”.

Marianne Frahm, næstformand i Handicaprådet, slår fast, at værdighed skal gælde alle mennesker: ”Derfor er det helt naturligt, at voksenhandicap-området også er en del af værdighedspolitikken. Det er glædeligt, at vi med Pårørenderådet har haft et samarbejde med udvalget og Seniorrådet”.

Værdighedspolitik

Indledning
Dialogerne ved borgermøderne om værdighedspolitikken har ofte kredset om en forståelse af værdighed på to måder. Forstået sådan at værdighed kommer af en indre følelse og en ydre oplevelse. Den indre følelse kommer af troen på at have værdi som person, at livet giver mening. Den ydre oplevelse kommer i mødet med andre, hvor man bliver anerkendt og respekteret.

Det betyder, at værdighedspolitikken skal have et dobbelt sigte, så den både understøtter den enkeltes følelse af værdi, og den enkeltes oplevelse af respekt.

I Hedensted Kommune har Byrådet vedtaget kerneopgaven for Social Omsorg: ”Det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.”

Ligeledes er der politisk vedtaget 5 pejlemærker for Social Omsorg:
– Vi er der altid med fuld respekt for borgeren.
– Vi arbejder på brug og udvikling af borgerens potentiale.
– Alle mennesker skal opleve sig set, hørt og forstået.
– Nærværende og faglig ledelse tæt på praksis er udviklende.
– Vi skal give borgerne koordinerede og sammenhængende forløb.

Menneskesynet i kerneopgaven og pejlemærkerne er en tro på, at alle mennesker ønsker mest mulig selvbestemmelse og selvhjulpenhed i eget liv. Uanset om de er i en situation, hvor de i midlertidig eller permanent har behov for hjælp, støtte eller omsorg. Det var også væsentlige udsagn fra borgermøderne, og herved er der en rigtig god sammenhæng mellem forståelse af værdighed, kerneopgaven og pejlemærkerne for Social Omsorg.

Værdighedspolitikken er blevet til i et samarbejde mellem Udvalget for Social Omsorg, Handicaprådet og Seniorrådet. Der har været afholdt tre velbesøgte borgermøder, hvor borgerne har givet input til værdighedspolitikken. Forhåbningen er derfor, at borgerne direkte eller indirekte kan se egne bidrag i værdighedspolitikken.

Intensionen er, at værdighedspolitikken på en gang er det værdimæssige grundlag og samtidig det retningsgivende sigte for, hvordan der skal arbejdes med, at borgerne har en følelse og oplevelse af værdighed.
Politikken er bygget op om 7 temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Sammenhæng i indsatsen, Værdig død, Mad og ernæring, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed. Hvert tema har en kort beskrivelse til en forståelse i Hedensted Kommune og nogle punkter, som er handleanvisende for, hvordan værdighedspolitikken vil blive udlevet i praksis.

Rigtig god læselyst.

Livskvalitet
Livskvalitet er at føle sig godt tilpas og trives.

At føle sig godt tilpas og trives hænger godt sammen med værdighed, som kan komme af en indre følelse af værdi som person, og en ydre oplevelse at kunne være noget for sig selv og andre. Herunder at have frihed og at kunne klare sig selv mest muligt, og få den nødvendige støtte, når der er behov for dette.

Det betyder, at Hedensted Kommune vil understøtte,
– At alle har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, også når det kan kræve støtte til at opbygge netværk, og starte på at deltage i fælleskaber eller aktiviteter med andre.
– At der på alle plejehjem og botilbud foregår aktiviteter, som kan danne rammen for social fællesskaber.
– At tilgangen til alle borgere er, at de skal hjælpes til at kunne mest muligt selv, så de generhverver eller fastholder deres funktionsniveau længst muligt.
– At velfærdsteknologi bruges aktivt i dialog med borgeren i forhold til udvikling og vedligeholdelse af borgernes selvhjulpenhed, ung som ældre.

Selvbestemmelse

Et værdigt liv indeholder mulighed for selvbestemmelse.
Selv at bestemme over egen krop, eget hjem og indholdet i dagligdagen.

Det betyder, at Hedensted Kommune vil understøtte
– At der er en dialog om, hvad den personlige pleje skal være og hvordan den skal foregå.
– At der er en dialog om, hvad den praktiske hjælp skal være og hvordan den skal foregå.
– At der er en dialog om, hvilke aktiviteter borgeren ønsker og har mulighed for at deltage i, eller ønsker støtte til at udvikle kompetencer i.

Sammenhæng i indsatsen
Sammenhæng i indsatsen er, når borgeren oplever koordinerede og sammenhængende borgerforløb.

Det kan være i overgangen fra sygehus til kommune, i samarbejdet mellem flere kommunale fagpersoner eller kontinuitet ved fagpersoner i forhold til den enkelte borger.

Det betyder, at Hedensted Kommune vil understøtte,
– At overgange i livet fx fra barn til voksen, fra bosted til bosted, eller fra eget hjem til plejehjem bliver tryg for borgere og pårørende.
– At overgangen fra sygehus til kommunale indsatser bliver tryg og kvalificeret for borger og pårørende.
– At fagpersoner i Hedensted Kommune og i Social Omsorg samarbejder og påtager sig opgaven med koordinering og sammenhængende forløb.
– At færrest mulige fagpersoner varetager opgaven med den enkelte borger.

Værdig død
En værdig død er smertefri og tryg.
Uanset om døden indtræffer i eget hjem, på plejehjem eller botilbud, så skal det foregå i rolige og trygge rammer.

Det betyder, at Hedensted Kommune vil understøtte,
– At ingen skal dø alene.
– At det er afklaret, hvorvidt borgeren ønsker genoplivning.
– Samarbejde med frivillige foreninger om vågetjeneste, der kan bidrage med en varm hånd og nærvær, når pårørende ikke kan være der, eller har brug for aflastning.
– At personalet har de rette kompetence både i forhold borgerens og de pårørendes behov.

Mad og ernæring
Den rigtige ernæring er vigtigt for livsglæde, opretholdelse af sundhed og bevægelighed, herunder selvhjulpenhed.

Varieret og i nogle tilfælde individuel tilpasset kost, som både smagsmæssigt og æstetisk giver appetit, giver hverdagen gode oplevelser.

Det betyder, at Hedensted Kommune understøtter,
– At der er mulighed for individuelle ønsker og behov.
– At der kan gives individuelle kostplaner ved diætist.
– At måltider kan spises alene eller sammen med andre.
– Samarbejde med frivillige om Spisevenner, så der er mulighed for at spise i selskab med andre. Det kan både være i eget hjem, eller på en café evt. ved plejehjem, hvor der er mulighed for at købe dagens ret.

Pårørende
Borgerens pårørende vil som udgangspunkt altid det bedste for borgeren.

Pårørende har typisk en følelsesmæssig relation til borgeren, som vi har et samarbejde om. De pårørende er og skal ses som en del af borgerens private netværk, hvor de er en hjælp og støtte, hvis de har mulighed for det, og borgeren ønsker det.

Det betyder, at Hedensted Kommune understøtter,
– At pårørende oplever sig set, hørt og forstået, som en vigtig part i samarbejdet med og om borgeren.
– At pårørende på en og samme tid er en hjælp for borgeren i hverdagen, men at denne hjælp har en grænse, som også hænger sammen med den pårørendes egen situation.
– At pårørende til borgeren med særlige behov har mulighed for aflastning.
– At pårørende til borgere med særlige behov eller sygdomme har mulighed for vejledning, rådgivning og fællesskab med andre pårørende i samme situation.

Bekæmpelse af ensomhed
Ensomhed er når man føler sig ufrivillig alene.
Man kan sagtens være alene uden at følge sige ensom, man kan også være sammen med andre og stadig føle sig ensom. At føle sig ensom, er en ganske almindelige følelse, som er en del af livet for alle mennesker.

Men der er også nogen der føler langvarig ensomhed.

Det betyder, at Hedensted Kommune understøtter,
– At personalet bidrager til, at der åbent kan tales om ensomhed
– At personalet understøtter de borgere der ønsker dette, til at deltage i sociale fællesskaber
– At vi samarbejder med frivillige om sociale fællesskaber
– At vores plejehjem kan danne rammer for sociale fællesskaber
– At alle har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, også når det kan kræve støtte til at opbygge netværk, og starte på at deltage i fælleskaber eller aktiviteter med andre.
– At der på alle plejehjem og botilbud foregår aktiviteter, som kan danne rammen for social fællesskaber.

Del på sociale medier