Med et forslag til tillæg til kommuneplanen har byrådet i Hedensted Kommune fremlagt mulige retningslinjer for placering af større solcelleanlæg i det åbne land

I Hedensted Kommune er man på en række områder i gang med en omstilling til vedvarende, grønne energikilder. For at skubbe på den udvikling og for at imødekomme henvendelser fra borgere/projekter, der ønsker at etablere større solcelleanlæg i det åbne land, besluttede byrådet onsdag 25. november at sende et forslag til tillæg til kommuneplanen i offentlig høring i otte uger.

I forslaget til retningslinjer for den fremtidige placering af anlæggene, er der kortlagt en række områder i kommunen, hvor placeringen vil afhænge af en konkret landskabelig vurdering af området og en politisk beslutning. Ligesom hver enkelt projektansøgning vil stille krav om, at der udarbejdes en lokalplan.

Retningslinjerne omhandler blandt andet et afstandskrav til naboer på 200 meter. Afstanden kan dog nedsættes, hvis der indgås konkrete aftaler om medejerskab eller erstatning. Også vurdering af landskabelige hensyn, nærheden til kystzoner og hensyn til fauna og biodiversitet er afgørende for, om en tilladelse kan gives. Opstilling af solcelleanlæg inden for kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Desuden lægges der op til, at der skal afskærmes med beplantning hele vejen rundt om solcelleanlæggene. Hvis der er tale om meget store anlæg kan kommunen stille krav om at opdele området i flere sektioner.

Kommunen har modtaget ni henvendelser fra borgere/projekter, der ønsker at etablere solcelleanlæg i kommunen på mellem 40 og 300 ha. pr. projekt.

”I Hedensted Kommune har vi sat os ambitiøse mål for den grønne omstilling. Vi skal væk fra fossile energikilder, og her spiller solcelleanlæg en vigtig rolle. Vores opgave som byråd er samtidig at sikre, at vi finder den rigtige balance mellem placeringsønskerne og hensynet til landskab, miljø og naboer,” siger Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik.

Del på sociale medier