Borgerinddragelse har været omdrejningspunktet for arbejdet med strategiplanen for højvandssikring af Juelsminde.
Juelsminde er udpeget som et af 14 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse. Derfor har borgerne besluttet, at byen senest i 2030 skal være sikret mod stigende havvand indtil 2,5 meter over daglig vande. Målet er en højvandssikring i kombination med tiltag som gør, at byen bevarer sin nærhed til vandet og de rekreative kvaliteter som nærheden til vandet giver.

Arbejdet med en strategiplan for højvandssikringen har kørt i to spor. Det ene spor har handlet om at få dannet et digelag bestående af repræsentanter for de berørte grundejere. På grund af covid-19 pandemien har det endnu ikke været muligt at afholde en stiftende generalforsamling i digelaget, som i sidste ende skal beslutte, hvilke løsninger der konkret skal etableres, og hvordan finansieringen skal fordeles. Digelagets beslutning skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Det andet spor er pilotprojektet Grundejerne Bestemmer, hvis opgave det er at hjælpe digelaget med at udarbejde en samlet strategi og levere forslag til designløsninger og finansiering. Der er til Grundejerne Bestemmer nedsat en styregruppe bestående af medlemmer fra Juelsminde Visionsråd, Styregruppen for digelaget, Landvindingslaget Søkjær, Juelsminde Havn og Marina, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Hedensted Kommune, Realdania og Kystdirektoratet.

De to sidstnævnte har sammen med Miljø- og Fødevareministeriet indgået et partnerskab, som støtter udviklingen af og realiseringen af en række kystsikringsprojekter med rekreative kvaliteter. Her er Grundejerne Bestemmer, fordi det er et innovativt, borgerdrevet projekt, udvalgt som et af otte pilotprojekter i landet.
Den strategiplan, som både Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid og Fællesskab tirsdag 2. februar og senere også Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi får forelagt til orientering, skitserer en række mulige løsningsmodeller og designforslag for de fire kystsikringszoner i Juelsminde; Bugt og Strandeng, Byen og havnen, Diget og Østerstrand, Bjørnsknude og Sønderstrand. Der præsenteres også forskellige finansieringsmuligheder herunder, at Hedensted Kommune bidrager til sikringen.

Bent Alminde, der i styregruppen repræsenterer digelaget, roser processen med strategiplanen, som har varet i knapt et år, for den måde som borgerne har været inddraget på.
”Jeg synes, at processen har været fantastisk og båret af et godt samarbejde mellem de mange parter. Især de arrangerede vandringer i området, hvor borgerne har haft mulighed for at få besvaret spørgsmål, har været utrolig givende og noget af det allervigtigste i forarbejdet. Vi står nu med et rigtig solidt fundament, når digelaget forhåbentlig snart kan blive konstitueret. Med projektet Grundejerne Bestemmer er der sparet en masse tid, så digelaget kan gå lige til sagen,” siger Bent Alminde. Han tilføjer, at styregruppen på sit næste møde skal tage stilling til den videre proces med at få valgt de rådgivere, der skal arbejde med de konkrete designforslag til højvandssikringen.

Grafik: SDL
Del på sociale medier