Trods corona og tab på udligning har Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne man-dag aften indgået budgetforlig med plads til ekstra penge til en række velfærdsområder og store trafikprojekter.


Årets budgetaftale i Hedensted Kommune tager dels afsæt i den usikkerhed, som Corona-smitten giver på beskæftigelsen og dels, at det endelige resultat af udligningsreformen resulterede i et tab på 30 mio. kr.
”Budgetaftalen giver os mulighed for at prioritere kernevelfærdsydelserne ved at tilføre flere penge både til det sociale område og til ældreområdet, hvor vi står overfor at skulle hjælpe flere borgere de kommende år.”, fortæller borgme-ster Kasper Glyngø.
Økonomien på skoleområdet skal tilpasses det faldende børnetal, men samtidig gives området 10 mio. kr. til arbejdet med den nye skolepolitik og til at løse nogle af de faglige og strukturelle udfordringer, der er beskrevet i en omfat-tende analyse af skoleområdet.
På anlægssiden afsættes penge til en lang række påtrængende infrastruktur-projekter, som skal understøtte den vækst og udvikling, der sker i kommunen. Det samme gælder en række trafiksikkerhedsprojekter rundt om i kommunen, ligesom der øremærkes 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om Hedensted.
Budgetaftalen indeholder også aftaler, der ikke er direkte forbundet til penge, eksempelvis et øget fokus på natur og biodiversitet, en ny sundhedspolitik og tilsvarende erhvervsstrategi.
En væsentlig forudsætning for budgettet er en tro på, at beskæftigelsen blandt borgerne i Hedensted fortsat vil lægge på et højere niveau end tilfældet er på landsplan.
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokra-terne står bag budgettet.
Partierne knytter følgende kommentarer på aftalen:
Socialdemokratiet:
Med de økonomiske udfordringer der er i forbindelse med COVID 19 samt den nye udligningsaftale, er vi i Socialdemokratiet glade for, at alle politiske partier har opført sig ansvarligt i forbindelse med budget 2021.
Der har ikke været plads til de store udvidelser, men vi kan alligevel holde hån-den under den borgernære velfærd, hvor der både er tilført midler til børn og undervisning, ældreområdet samt handicapområdet. Desuden har vi fået indar-bejdet nogle af de store projekter på infrastrukturen samt lavet en aftale om, at der fortsat skal være fokus på erhvervsudvikling og bosætning i vores kom-mune.
Dansk Folkeparti:
Dansk Folkeparti glæder sig over, at der i forbindelse med budget aftalen for 2021 tilføres en opnormeret driftsbevilling på handicap- og myndighedsområdet på 10 mio. pr. driftsår. og at den ændrede demografi på ældreområdet forøges med 3,8 mio. kr. og løbende følger ændret demografi, så vi fremadrettet kan
28.9.2020
sikre en god og omsorgsfuld service med borgerne i centrum. DF vægter også, at der kan sikres fortsat uddannelse og opkvalificering af kommunens perso-nale. Vi vil fra Dansk Folkepartis side arbejde for, at der indenfor de nye ram-mer kan ske en opnormering af nattevagter på plejehjemmene og etablering af en borgerrådgiver-funktion på ældreområdet.
Socialistisk Folkeparti:
SF ønsker at fremhæve en række grønne tiltag i budgetaftalen: -øget fokus på natur og biodiversitet som en del af kommunens DNA i samar-bejde med DN -en omstilling af kommunens vognpark til grøn energi og -en naturpulje der understøtter borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæredygtig livsstil.
Desuden er vi glade for hensigtserklæringen om at implementere en ny lo-kal mere forpligtende læreraftale med mere fleksibel tilstedeværelse i forhold til individuel forberedelse.
Kristendemokraterne:
Kristendemokraterne (KD) er tilfredse
Kristendemokraterne (KD) er tilfredse og glædeog glæder sig over, at det er sig over, at det er lykkedes at r lykkedes at give unge 13give unge 13–25 årige et forebyggende tilbud om anonym og gratis psykolog25 årige et forebyggende tilbud om anonym og gratis psykolog– og psykoterapeutsamtaler for sikre bedre trivsel i hverdagen med skolegang, og psykoterapeutsamtaler for sikre bedre trivsel i hverdagen med skolegang, ungdomsuddannelse og arbejde.ungdomsuddannelse og arbejde.
Desuden har det været
Desuden har det været et stort ønske hos KD, at der blev afsat flere penge til et stort ønske hos KD, at der blev afsat flere penge til flere ældre, til demensdaghjem og til flere hænder på ældreområdet. At der flere ældre, til demensdaghjem og til flere hænder på ældreområdet. At der desuden er et stort og nødvendigt økonomisk løft til handicapområdet, psyki-desuden er et stort og nødvendigt økonomisk løft til handicapområdet, psyki-atrien og udsatte familier.atrien og udsatte familier.
Endvidere er KD til
Endvidere er KD tilfreds med, at vi har fået indskrevet en hensigtfreds med, at vi har fået indskrevet en hensigtsserklæring erklæring om, at byrådet vil understøom, at byrådet vil understøtte oprettelse af fritte oprettelse af fri–plejehjem. plejehjem.
Det er også vigtigt for KD at vi udnytter
Det er også vigtigt for KD at vi udnytter vækstpotentiale, der er langs med Her-vækstpotentiale, der er langs med Her-ningmotorvejen fra Lindved til Tørring ift. erhvervsudvikling og bosætningningmotorvejen fra Lindved til Tørring ift. erhvervsudvikling og bosætning..
Kontaktpersoner:
Borgmester Kasper Glyngø 2924 4174
Socialdemokratiet: Henrik Alleslev 3038 3234
Dansk Folkeparti: Allan Petersen 2496 1371
Socialistisk Folkeparti: Torsten Sonne Petersen 2496 1370
Kristendemokraterne: Birgit Jakobsen 2154 6812

Del på sociale medier