Hedensted stod lørdag morgen op til gråvejr og regnbyger, men som klokken slog 10, og alle partier stod klar på Bytorvet i Hedensted, så tittede solen frem. Selvom solen skinnede, og det var bidende koldt, så var humøret højt blandt de fremmødte politikere. Snakken gik lystigt partierne imellem, og alle folk, der lagde vejen forbi Bytorvet, fik en god snak. Også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og folketingsmedlem Naser Khader (C) havde valgt at bruge tid i Hedensted til at snakke med kommende vælgere.

Alle partier var enige om, at der havde været et godt fremmøde af nysgerrige vælgere, der både kunne få kage, landgangsbrød, balloner, vindmøller, pølser og slik.

Hvis du endnu ikke ved, hvor du skal sætte dit kryds i morgen, så er de 10 partiers mærkesager nævnt her:

Socialdemokratiet 
-Reel valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue i hele kommunen.
-Flere uddannede voksne pr. barn i institutioner.
-To voksne når der er flere end 24 i klassen.
-Frihed og tillid til den enkelte skole og den enkelte lærer.
-Giv folkeskolen arbejdsro: Mindre test, mere almen dannelse.
-Et års gratis medlemskab af en forening, når børn fylder 10 år.
-Vi gjorde idrætshaller gratis for foreninger
-Frivillighuse stilles gratis til rådighed for frivillige sociale foreninger.
-Nyt bibliotek i Hedensted skal også være børnekulturhus.
-Kunstgræsbane i den vestlige del af kommunen.
-Ingen udlicitering af børnepasning, skolegang og ældrepleje.
-Når vi øger kravene til kommunens institutioner, skal der følge penge med.
-Nul huller i veje og cykelstier.
-Tung trafik helt ud af byerne.
-Gratis transport på tværs af kommunen.
-Hedensted Kommune skal satse på mere grøn og bæredygtig energi.
-Hedensted Kommune skal have et klima-, energi- og miljøråd.
-Vi skal fortsat sikre rent drikkevand.
-Kommunens erhvervsarealer skal være klar til hurtig etablering.
-Støtte til små iværkssættere.
-Turismen og turisterhvervet skal styrkes.
-Bede forebyggelse – sikkerhed for genoptræning.
-Livskvaliteten styrkes via motion og socialt fællesskab – kommunen sætter i gang.
-Tidlig og hurtig hjælp for handicappede, i psykiatrien og hos børnefamilier.
-Kommunen skal tage flere elever/praktikanter.
-Vi skal møde ledige og kontantshjælpsmodtagere med respekt og i øjenhøjde.
-Sikre ledige grunde i alle kommunens 31 byområder.
-Mere liv i byerne: Trampoliner om sommeren, skøjtebaner om vinteren.
-Flere tomme og faldefærdige huse på landet skal fjernes.
-Oprettelse af modtageklasser for flygtninge.
-Danskundervisning fra dag 1 til flygtninge.
-Flytninge skal hurtigst muligt i gang med job eller uddannelse.
-Tryghed er den røde tråd – tillid til de ansatte en forudsætning i hjemmeplejen og på plejecentre.
-Længst muligt i eget hjem? Bolig i et fællesskab bør også være en mulighed.
-To nattevagter på alle ni plejecentre.
-Klippekortet skal genindføres, så ældre borgere kan få frihed til at vælge ekstra hjælp.

Venstre 
-I forbindelse med vi gennemsnitlig lever længere, og vi bliver længere i eget hjem, bliver den procentdel, der kommer på vores plejehjem med demens, større og større. Der er derfor behov for en indsats på dette område, der kan give tryghed og et bedre liv for både den demente borger og pårørende.
-Skoler er fundamentet i den decentrale bosætningspolitik. Samtidig har undersøgelser vist, at skolernes størrelse ikke er afgørende for elevernes faglige niveau.
-For at gøre det muligt at unge uddannelsessøgende kan blive boende i lokalområdet, skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre transportmulighederne.
-De flygtninge og indvandrer, vi er blevet tildelt i kommunen, skal så hurtigt som muligt bidrage til egen forsørgelse. Det et godt for den enkelte og godt for det samlede velfærdsbudget.
-Arbejdspladser er nøglen til den vækst, der er nødvendig for fortsat at kunne udvikle vores kommune. Gode vilkår for erhvervslivet er vejen til høj beskæftigelse og mange i arbejde betyder mere til fælles velfærd.
-I takt med at byområderne vokser, er det nødvendigt at lave en overordnet plan for vejnettet, der matcher kommunens udviklingsplaner og nye bosætninger. Borgerne skal opleve, at der er et velfungerende og trafiksikkert vejnet i hele kommunen.

SF
-Opgavevalg med borgerdeltagelse, borgerdrevne forslag, borgerbudgettering, mere indflydelse til lokalråd og brugerbestyrelser.
-Vi skal bevare pasningsmuligheder i alle vores lokalsamfund, og det gør vi bedst med flere dagplejere. Dagplejen er det gode, lokale pasningstilbud.
-Alle børn, uafhængig af baggrund, skal komme godt fra start, og folkeskolen skal være et sted, hvor ulighed mindskes.
-Folkeskolereformen fejlede på flere områder. Det skal vi have rettet op å for at skabe en folkeskole med de rette rammer og en kvalitet, der skal sikre, at vores børn kommer sikkert videre i deres ungdomsliv.
-SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer.
-Billigere og bedre busdrift målrettet unge.
-Gratis tandpleje for unge.
-Læreplads- og sociale klausuler i kommunen.
-Flere billige ungdomsboliger.
-Demokratiudvikling.
-Landdistriktspolitikken er nærhed, tryghed og nærdemokrati.
-Den decentrale struktur er en vigtig del af kommunens DNA, og vi vil bevare den decentrale folkeskole, som lokalområdets kulturcenter og omdrejningspunkt.
-Der skal etableres en social investeringsfond i kommunen, der skal finansiere langsigtede forebyggende indsatser. Investeringen er med til at skabe rigtige arbejdspladser gennem socialøkonomiske virksomheder til borgere der ikke kan bide sig fast i det ordinære arbejdsmarked.
-Den forebyggende indsats i forhold til bl.a. livstilssygdomme er vigtig.
-Kommunen skal hjælpe borgerne med rådgivning og incitamenter, så det bliver lettere at træffe de sunde valg.
-Den enkelte ældres behov og ønsker skal være i centrum i plejen.
-Bolig, træning og aktivitet skal passe til borgerens behov og ønsker, og der skal være støtte til pårørede i en belastet hverdag og i kritiske situationer.
-SF støtter en tillidsreform i ældreplejen, der giver borgerne større selvbestemmelse, og den ansatte mere arbejdsglæde.
-Kommunen skal investere tidligere og mere massivt i udsatte familier for at sikre, at problemerne ikke senere vokser sig større.
-Danmark er e af verdens mest intensivt dyrkende lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur. Hensynet til erhverv er ikke vigtigere end naturhensyn.
-Økologi skal fremmes i Hedensted Kommune. Af hensyn til naturen og borgernes helbred ønsker SF mere økologi i de kommunale madordninger.
-Havdambrug skal udfases, fordi miljøbelastningen er for stor. Opdræt af fisk skal ske på bæredygtige landbaserede anlæg med recirkulering af vandet.
-SF arbejder for flere og bedre cykelstier, for t gøre det mere attraktivt at være cykelpendler. Alle børn har ret til en sikker cykelvej til skole. Cykling er godt både for sundhed og miljø.

Enhedslisten
-For mange borgere kommer i klemme i systemet, når de rammes af sygdom, nedslidning, sociale problemer eller arbejdsløshed. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en uafhængig borgerrådgiver, der skal tilbyde borgerne gratis hjælp.
-Kommunens affalds- og genbrugsordning skal forbedres. Der er flere problemer med den nuværende. en ny skal være effektiv, og den skal være billigst for dem, der forurener mindst.
-Borgerne skal have mulighed for at få behandlet egne forslag i byrådet.
-Offentlig transport er andet end busser. Enhedslisten i Hedensted og i regionsrådet er imod Midttrafiks spareplan for lokalbusserne.
-Vores kystlinje er meget attraktiv og til stor gavn og glæde for naturelskere, strandgæster og turister. Enhedslisten vil arbejde for at beskytte havmiljøet og kysterne.
-Vores dagtilbud skal have bedre normeringer, så der er tid til både fordybelse, leg og udvikling. Målet er højeste fællesnævner, ikke laveste.
-Vi ønsker skoler, der tager udgangspunkt i børnenes forudsætninger og virkelighed. Vi må skabe de bedste forudsætninger for vores næste generation.

Radikale Venstre
-Inddragelse af borgerne fra idé til planlægning og handling skaber stærke lokalsamfund og gode rammer hverdagsliv med familie, arbejde og fritid. Målet er at styrke demokratiet ved at motivere til stor politisk interesse blandt borgerne. Gennemsigtighed er forudsætningen for forståelse, tillid og accept politiske beslutninger.
-Radikale Venstre vil arbejde for en Hedensted Kommune – med hovedbyen Hedensted, centerbyer Juelsminde, Løsning og Tørring og mange mindre landsbyer samt beboelser i det åbne land. Det Radikale Venstre vil understøtte rammerne for både store og små bysamfund og arbejde for sammenhængskraft på tværs – til gavn for hele kommunen.
-Hedensted Kommune er med i kampen om de dygtigste medarbejdere. Vi vil sætte fokus på de kommunale arbejdspladser, de geografisk spredte forvaltninger, på forvaltningsledelsen og på den politiske ledelse. Vi ønsker gennemsigtighed, åbenhed og tillid gennem stærke faglige og decentrale ledelser.
-Gode og trygge rammer med let tilgængelige pasningstilbud og skoler overalt i kommunen kan understøtte balancen mellem børn, familie og arbejde. Og gode balancer skaber trivsel og dermed stærke og robuste børn.
-Målet er gennem hjælp til selvhjælp at styrke det enkelte menneske til at tage vare på eget liv, og skabe mulighed for at deltage i samfundslivet med de potentialer og ressourcer, man har til rådighed.
-Det skaber støre velfærd og bedre borgerkontakt med stabil og inddragende personale. Skiftende sagsbehandlere, mange forskellige sosu-hjælpere eller ikke faglærte lærer koster velfærd – det kræver både politisk og ledelsesmæssig indsats.
-Kommunes ikke-borgernære administrative forvaltninger skal samles i et nyt rådhus i Hedensted i stedet for nuværende 12 forskellige adresser. Det er ineffektivt og koster i kampen om kvalificerede medarbejdere – det kræver politisk og ledelsesmæssig mod og handlekraft nu.
-Borgerservicefunktioner skal udbygges yderligere og placeres decentralt i kommunen i forbindelse med kommunens biblioteker. Kommunens biblioteker skal spille en langt større koordinerende og formidlingsmæssig rolle i de decentrale og borgerstyrede lokalsamfund.
-Bredbåndsdækning og mobiltelefonsignal i det åbne land og tyndt befolkede områder skal optimeres, således alle borgere i kommunen har mulighed for at benytte de digitale tilbud.
-Fremtidens generationer skal arve et godt miljø, og målet er en kommune, som inddrager klima- og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunens beslutninger. Kommunen skal sætte konkrete mål for udvikling som grøn kommune.

DF
-Sikring af flere midler til ældre- og handicapområdet, så vi får området kompenseret for den demografiske udvikling, nemlig at når der bliver flere ældre, så skal der også flere midler til området.
-Kommunen skal udvikle sig borgernært og inddragende. Kommunale arbejdspladser skal fortsat være decentralt funderet.
-Sikring af at der ikke nedlægges flere dagplejestillinger, men derimod gerne konverteres tilbage fra vuggestuepladser til almindelige dagplejepladser, som er fleksible og relativt billige i drift og placeret decentralt i kommunens bysamfund.
-Der skal fortsat være fokus på høj faglighed i vore folkeskoler og daginstitutioner.
-Sikring af målrettet erhvervsindsats overfor små og mellemstore virksomheder igennem kommunalpolitisk engagement og god og ikke mindst hurtig kommunal service. Kommunen skal være serviceminded og understøtte udviklingen af lokale arbejdspladser.
-Kommunen skal ikke åbne op for lokale flygtninge- og asylcentre. Der skal derimod sikres hjemsendelsesinitiativer for migranter.
-Sikring af lokale og regionale busruter.
-Kommunens infrastruktur skal forbedres hvor især vedligehold af vejnet, cykelstier og fortovsanlæg sikres bedre.
-Vi skal fortsætte udviklingsplanen for centerbyerne, Hedensted, Juelsminde og Tørring. Ligeledes specifikke udviklingsplaner for kommunens byer og øvrige lokalsamfund.

Kristendemokraterne
-Særlig omsorg og tryghed for familien, handicappede, ældre, flygtninge, psykisk og fysisk syge.
-Byrådet ud til borgerne.
-Gennemsigtigt og åbent demokrati.
-Styrkelse af lokalrådene.
-Udvikling af lokalområderne.
-Gode vilkår for frivillighed.
-Vedvarende energi.
-Fokus på miljø/klima.
-Sikkerhed i trafikken.
-Gode vilkår for erhvervslivet.
-Styrkelse af kulturlivet.
-Økonomisk ansvarlighed.

Konservative
-Vi vil have en ægte decentral kommune, hvor lokalsamfundene styrkes og lokalråd høres og inddrages.
-Vi vil have en samlet effektiv administration, i stedet for 12 “siloer” spredt rundt i kommunen; hvor tværfagligt samarbejde umuliggøres og transport til bl.a. møder koster mange spildte årsværk.
-En decentral borgerservice og flere “varme hænder”.
-En sammenhængende offentlig transport.
-En bedre ældrepleje, samt sang og dans på plejehjemmene.
-At der ikke kun snakkes om cykelstier; de skal laves!
-Vi arbejder desuden imod Togbroen via folketinget.

Liberal Alliance
-Ordentlighed.
-Afbureaukratisering.
-Åbenhed.
-Økonomisk ansvarlighed.
-Øget indsats overfor demente.
-Sæt skolerne fri.

Alternativet
Med Alternativet i Byrådet får du:
-Et parti, der ønsker mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.
-Et parti, der vil arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af hele samfundet.
-Et parti, der ønsker mere økonomisk og social lighed.
-Et parti, der vil arbejde for et mere kreativt og opfindsomt Danmark.
-Et parti, der ønsker mere frihed og mindre bureaukrati, mere tillid og mindre kontrol.

%d bloggers like this: